Protokoll hänt vid undersökning av

Inhysesmannen A J:s i Djupdahl dödsfall,

den 5 juli 1885.


S:D: Infunno sig hos undertecknad bonden Jonas Erik Ingelsson, drängarna Jonas Anton Larsson, Per Olof August Blomqvist och Paulus Andersson medhafvande Inhysesmannen A J:s från Djupdahl döda kropp nedlagd i likkista förmälande att A J medelst ett knifstyng genom halsen sjelf tillfogat sig döden. Hvid härefter i ofvannnämda flere personers närvaro genast företagen kroppsbesiktning å den döda kroppen befanns å högra sidan av halsen ett omkring två tum öppet gapande sår gående från pulsådern som blifvit afskuren och snett igenom halsen till motsatta sidan af densamma. Munnen och ögonen öppna och något annat tecken till yttre våld å kroppen kunde icke förmärkas.


Om förloppet vid denna sorgliga tilldragelse har jag erhållit följande upplysningar:

att A J i gårdagen den 4 dennes omkring kl. 7 på morgonen stigit upp från sitt nattläger, tagit på sig sina vanliga kläder, druckit 2 koppar kaffe, kammat till sitt hår och därpå begifvit sig ut, utan att yttra någonting till de i stugan inneboende, tagande vägen i riktning från stugan emot Djupdahls by, som ligger en fjärdedels mil från A J:s hemvist: att då A J icke återkommit till hemmet klockan två på eft.m. hade hans hustru som förvånat sig över mannens långa utevaro sändt sonen J 17 år gammal att göra efterfrågan om icke fadern kommit till byn, men då han icke funnit honom där, uttalat sitt bekymmer däröfver, då förgångsmännen Per Erik Persson och Olof Daniel Persson i samma by gjorde sonen J sällskap till hemmet för att se till om fadren, hvilken är förlamad i benen och dålig till att färdas möjligen gått så, att han kommit i någon fara.


A J:s son A hvilken är gift och för tillfället befann sig i byn på husbyggnad begaf sig äfven genast hem för att höra om fadren kommit till rätta och skulle den öfriga delen af byns manliga befolkning komma straxt efter och biträda vid sökandet derest han icke vore hemkommen.


Per Erik Persson och Olof Daniel Persson kommo till A J:s hemvist, hade dervid efter en stunds vandring omkring husen och åkern funnit A J ett stycke ifrån boningshuset inom åkerhägnanden liggande på rygg alldeles liflös med ett stort gapande sår gående ifrån högra sidan af halsen genom densamma till venstra sidan ock som han sjelf syntes hafva tillfogat sig med sin egen slidknif (en vanlig något lång telgknif) som låg ett stycke ifrån den liflösa kroppen.


A J som aftagit sig sin påhafda ylletröja och som var liggande i närheten av den döda kroppen, synes hafva tillfogat sig döden på så sätt, att han först med en brynsten som äfven låg i närheten, först gjort sin knif skarpare och derefter med högra handen stuckit knifven genom halsen och med det samma dragit knifven tillbaka och kastat honom ett stycke ifrån sig, dervid högra handen och armen fallit vid sidan af kroppen och den venstra låg öfver magen, deraf man kan sluta att dödskampen varit kort.


A J som är 51 år gammal, efterlemnar hustrun L J Tdotter 53 år gammal samt med henne sammanaflade barnen sönerna J och A gifta, sonen J 17 år, N 8 år, döttrarna G 21 år borta i tjenst, E 13 år och K 10 år, hvilka med undantag av G vistas hemma i huset. Sonen J är äfven för närvarande borta på timmerflottning.

A J som en lång följd av år lidit av förlamning i båda benen, har endast kunnat taga sig fram med stöd af käppar, men efter hvad känt är, varit en fromsint man och städse lefvat i godt förhållande till sin maka. Deras ekonomiska ställning har visserligen Icke varit god, men vid förefallande brist har fattigvårdsstyrelsen lemnat dem en hjelpsam hand.


Av hans yttrande på sednaste tiden haver framgått att han funnit sig mindre nöjd och tillfredsställd särskilt med sin äldste son J och hans hustru. Ock vill man förmoda att detta, i förening med hans klena hälsa och lama tillstånd, varit hufvudorsaken till den förtvivlade handlingen.


A J:s hustru, som är behäftad med fallande sot, tog mannens död så hårdt att hon genast föll i vanmakt, hvarifrån hon dock återkom till sig, och hafva de ännu icke vågat meddela henne mannens rätta dödssätt.


Någon ringaste anledning att någon annan person tillfogat A J döden förefinnes icke,


Vilhelmina dag som ofvan


P A Hellgren